شروع کرده‌ام به نوشتن هزار کلمه.

نوشتن حال آدم را خوب می‌کند، وقتی می‌دانی حتی با خواندن هم حالت خوب نمی‌شود. با حرف زدن چرا ولی به وقت شجاعت. باید از صفر بگذرم و به یک برسم، این کار را خواهم کرد.

چه‌قدر این هزار کلمه کش آمده، به اندازه دو هزار کلمه دارم می‌نویسم. به شمارشگر کلمه در پایین صفحه سمت چپ نگاه می‌کنم. روی عدد ۶۵۹ متوقف شده. خوب این یعنی چه؟ به اعداد اهمیت ندهم؟!

فکر کردم به اینکه بدون زمان، بدون اعداد، بدون توجه به آنها فقط بنویسم. این “چند توجهی” را کنار بگذارم و فقط بنویسم.

به این پست می‌رسم.